تعبیر خواب درخت نارگیل

 • تعبیر خواب نارگیل

  تعبیر خواب نارگیلنارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ م

 • ضیاع(زمین و آب و درخت)

  ضیاع(زمین و آب و درخت)محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر

 • تعبیر درخت بلیل

  تعبیر درخت بلیلدلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی گویند دلیل بر مردی نحاس بود. دیدن مردی شر

 • تعبیر خواب درخت آلو

  تعبیر خواب درخت آلو  دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می رسد و درخت آلوی زرد، دلیل بود بر بیماری. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ

 • تعبیر خواب درخت اقاقیا

  تعبیر خواب درخت اقاقیا لوک اویتنهاو می گوید : درخت اقاقیا دیدن : خوشبختی و برد استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق

 • تعبیر خواب درخت خار

  تعبیر خواب درخت خاردلیل کند بر مردی بدکردار، که شر او به مردمان رسد و کس منفعت نباشد. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که

 • تعبیر خواب درخت سرو

  تعبیر خواب درخت سرو  دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع.  1ـ اگر در خواب درختانِ سرو سبز ببینید ، دلالت بر پیروزی در کاری دارد .  

 • تعبیر خواب درخت چنار

  تعبیر خواب درخت چنار دلیل کند بر مردی مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که می

 • تعبیر خواب درخت جوز

  تعبیر خواب درخت جوزدلیل کند بر مردی عجمی با اهل و عیال خود سخی بود. اگر بیند بر درخت جوز است، دلیل که با مردی عجمی بزرگ پیوندد.

 • تعبیر خواب درخت آبنوس

  تعبیر خواب درخت آبنوسدلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش و بعضی گویند: زن بود یا کنیزک. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که م

 • تعبیر خواب درخت حنظل

  تعبیر خواب درخت حنظلبه خواب دیدن، دلیل بر مردی توانگر و با منفعت بود. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است،

 • تعبیر خواب درخت انگور

  تعبیر خواب درخت انگوردلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی اس

 • تعبیر خواب درخت بید

  تعبیر خواب درخت بید منوچهر مطیعی تهرانی گوید:بید به معنی درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریاد رس ک

 • تعبیر خواب درخت بلوط

  تعبیر خواب درخت بلوط دلیل کند بر مردی بی خبر منافق با اهل خویش. 1ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام

 • تعبیر خواب درخت پسته

  تعبیر خواب درخت پسته دلیل است بر مردی توانگر، اما بخیل. 2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانة پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا اس

1 2 3
تبلیغات