تعبیر خواب درخت نارگیل

 • تعبیر خواب نارگیل

  تعبیر خواب نارگیلنارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ م

 • ضیاع(زمین و آب و درخت)

  ضیاع(زمین و آب و درخت)محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر

 • تعبیر درخت بلیل

  تعبیر درخت بلیلدلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی گویند دلیل بر مردی نحاس بود. دیدن مردی شر

 • تعبیر خواب درخت زردآلو

  تعبیر خواب درخت زردآلودلیل کند بر مردی بیمار. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است

 • تعبیر خواب درخت امرود

  تعبیر خواب درخت امرود دلیل بر مردی توانگر بود، که خوش طبع و سازگار است. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و ب

 • تعبیر خواب درخت ترنج

  تعبیر خواب درخت ترنج دلیل کند بر مردی مخالف خود رای و بعضی گویند، دلیل کند بر مردی صاحب جاه و نعمت. 2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خ

 • تعبیر خواب درخت حنظل

  تعبیر خواب درخت حنظلبه خواب دیدن، دلیل بر مردی توانگر و با منفعت بود. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است،

 • تعبیر خواب درخت پسته

  تعبیر خواب درخت پسته دلیل است بر مردی توانگر، اما بخیل. 2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانة پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا اس

 • تعبیر خواب درخت انجیر

  تعبیر خواب درخت انجیر دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است

 • تعبیر خواب درخت آبنوس

  تعبیر خواب درخت آبنوسدلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش و بعضی گویند: زن بود یا کنیزک. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که م

 • تعبیر خواب درخت بلوط

  تعبیر خواب درخت بلوط دلیل کند بر مردی بی خبر منافق با اهل خویش. 1ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام

 • تعبیر خواب درخت بادام

  تعبیر خواب درخت بادام دلیل بود بر زنی که بدکردار باشد. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است . 3ـ

 • تعبیر خواب درخت اقاقیا

  تعبیر خواب درخت اقاقیا لوک اویتنهاو می گوید : درخت اقاقیا دیدن : خوشبختی و برد استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق

 • تعبیر خواب درخت صنوبر

  تعبیر خواب درخت صنوبردلیل کند بر مردی درویش بد دین، که او را نه دین است و نه دنیا. 2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومید

 • تعبیر خواب درخت انگور

  تعبیر خواب درخت انگوردلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی اس

1 2 3
تبلیغات