ابراهیم

  • تعبیر خواب سوره ابراهیم

    تعبیر خواب سوره ابراهیم محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ابراهیم می خواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود. حضرت امام جعفر

  • تعبیر خواب ابراهیم

    تعبیر خواب ابراهیم    محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ابراهیم میخواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود. حضرت امام جعفر صا

1
تبلیغات