روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زره

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وی خیره شود. اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس با وی قهر کند و بعضی از معبران گویند: زره حصین دین است که او نگاهدارد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت. اگر بیند که با زره سلاح پوشیده، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود.حضرت امام جعفر صادق فرماید: زرده درخواب بر شش وجه است. اول: ایمنی. دوم: حصین دین. سوم: قوت. چهارم: مال. پنجم: زندگانی. ششم: نیکوئی. و زره گر در خواب مردی است که ادب آموزد مردمان را.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بی زره اومده تو مید , بدنی زره ای چیست

تبلیغات