روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زنگله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زنگله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زنگلهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: یدن زنگله ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل نگ صومت ست. گر سی یند شنایی زنگله ه ی اد، لیل ه ا ن س فتگوی ند. ابرمغربی وید: گر یند زنگله زرین اشت، ا سی ه ی اد، لیل ه ی ا ا خصی صومت فتد زنگله سیمین مین تاویل ارد. گر زنگله سین ا رنجین اشت، لیل ه ی ا ا رد اهل صومت فتد.p> <p>حمدبن سیرین وید: زنجبیل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر غم ندوه ست وردن ن لیل ر ضرت زیان ند عضی زمعبران ویند: وردن زنجبیل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر صومت فتگو ند وردن زنجبیل ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی یز ی فع ود.p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات