روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عزل - تعبیر خواب

تعبیر خواب عزل

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که پیری معروف از کار عزل شد، دلیل بر نقصان او بود. اگر این خواب را جوانی بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که بزرگی را از کاری عزل کردند، دلیل بر ضعف دین او است و باید توبه کند.

تعبیر خواب عزل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات