روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زهار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زهار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زهار

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در زهار خود می نگریست و چنان پنداشت که آنجا هرگز موی نبوده است، دلیل که کار او بسته شود. اگر بیند بر زهار او موی بسیار رسته است، دلیل که غمگین و مستمند شود، به سبب زنان. اگر بیند به زهارش رنجی و دردی پدید آمد، دلیل که به قدر آن وی را دردی و رنجی حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زهار درخواب بر دو وجه است. اول: زن. دوم: مال. و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، تاویل آن به زن و مال وی افتد.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زهار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

موی زهار

تعبیر خواب زهار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات