روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زهار

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در زهار خود می نگریست و چنان پنداشت که آنجا هرگز موی نبوده است، دلیل که کار او بسته شود. اگر بیند بر زهار او موی بسیار رسته است، دلیل که غمگین و مستمند شود، به سبب زنان. اگر بیند به زهارش رنجی و دردی پدید آمد، دلیل که به قدر آن وی را دردی و رنجی حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زهار درخواب بر دو وجه است. اول: زن. دوم: مال. و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، تاویل آن به زن و مال وی افتد.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

حضرت زهار , موی زهار

تبلیغات