روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زبرجد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زبرجد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زبرجد

محمدبن سیرین گوید: زبرجد در خواب ، دلیل برخیر و منفعت کند، اگر بیند زبرجد از وی ضایع گشت، دلیل که مالش نقصان یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زبرجد بر سه و جه است، اول: خرمی. دوم: منفعت. سوم: مال.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.زبرجد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زبرجد

تعبیر خواب زبرجد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات