روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زباد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زباد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زباد

بدان که زباد، عرق جانوری است که بوی خوش دارد و مانند گربه می باشد. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زباد با خود داشت، یا کسی به وی بخشید، دلیل که بیننده باادب و فرهنگ باشد و مردمان مدح و ثنای او گویند. اگر بیند زباد بوی ناخوش داشت، دلیل است مردم نکوهش وی کنند. اگر بیند که زباد هیچ بوی نداشت، دلیل که نکوئی با کسی کند که از او منت ندارد. اگر بیند که زباد همی خورد، دلیل که عیالات او باادب و فرهنگ باشدحضرت امام جعفر صادق فرماید: زباددر خواب بر چهاروجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: ثنا و مدح. سوم: نام نیکو چهارم: کردارهای پسندیده.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.

تعبیر خواب زباد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات