روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب واشه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب واشه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اشهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: یدن اشه ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ون طیع ود، لیل ه داوندش نزلت ابد. گر ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند اشه اشت طیع و ود، لیل ه ز زرگی اه ابد گر یند اشه پرید شته ر ست و ماند، لیل ه زرگیِ و زایل ود. ابرمغربی وید: گر یند اشه و مرد یننده پادشاه ست، لیل ه لکش ز ست رود. گر میری یند، لیل ست نزلت و م ود. گر توانگر یند، لیل ه رویش ود گر رویش یند رزندش میرد.p> <pحمدبن سیرین وید: یدن یرانی، لیل مراهی ست. گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه ای بادان ا راب رد، لیل ست ر غل مراه ود. ضرت مام عفر صادق رماید: گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سجد ا درسه ا انقاه ا یران رد، لیل قصان ین نیای و ود.p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات