روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عودسوز - تعبیر خواب

تعبیر خواب عودسوز


محمدبن سیرین گوید: دیدن عود سوز به خواب ، دلیل غلام یا کنیزک بود. اگر بیند عودسوز داشت، دلیل که غلام یا کنیزک به دست آورد. اگر بیند عودسوز را بکشت، دلیل که غلام یا کنیزک بمیرد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات