روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عودسوز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عودسوز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب عودسوز


محمدبن سیرین گوید: دیدن عود سوز به خواب ، دلیل غلام یا کنیزک بود. اگر بیند عودسوز داشت، دلیل که غلام یا کنیزک به دست آورد. اگر بیند عودسوز را بکشت، دلیل که غلام یا کنیزک بمیرد.

تبلیغات