روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طایع - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طایع ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب طایع

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پادشاه طایعی به وی داد و گفت برو و خزینه را مُهر کن، دلیل که جاه و بزرگی یابد، زیرا که تاویل طایعی بهتر از انگشترین بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند امیری یا بزرگی طایعی به وی داد، دلیل که مال خود به وی سازد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طایع به خواب بر سه و جه است. اول: جاه و بزرگی. دوم: خزانه داری. سوم: جمع کردن مال.

محمدبن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند. حضرت دانیال گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد. جابرمغربی گوید: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار.

تعبیر خواب طایع گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات