روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تورات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تورات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تورات

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند تورات همی خواند، دلیل که وی را قوتی پدید آید از مردم محتشم. اگر بیند تورات خواند به ظاهر، دلیل که با کسی خصومت کند و بر وی ظفر یابد و مرادش حاصل شود. اگر بیند کسی را تعلیم تورات می کرد، دلیل که از آن کس خیر بدو رسد. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات