روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تاوه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تاوه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تاوه

محمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن، خدمتکار خانه بود، که آن چه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند. اگر بیند تاوه نو داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خدمتکاری مصلح او حاصل شود، یا از وی جدا شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند از تاوه چیزی می خورد، دلیل که از خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد به قدر خوردنی. اگر بیند آن خوردنی ترش و ناخوش است، دلیل که غمگین شود. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات