روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تاوه

محمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن، خدمتکار خانه بود، که آن چه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند. اگر بیند تاوه نو داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خدمتکاری مصلح او حاصل شود، یا از وی جدا شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند از تاوه چیزی می خورد، دلیل که از خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد به قدر خوردنی. اگر بیند آن خوردنی ترش و ناخوش است، دلیل که غمگین شود. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات