روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تتماج

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند تتماج به گوشت بره یا گوشت گوسفند و ماست شیرین میخورد، دلیل که به قدر آن از مردم سپاهی وی را منفعت وخیر رسد.... 
اگر بیند با گوشت گاو یا با گوشت خرگوش و کشک و ماست ترش میخورد، دلیل که منفعت اندک از مردم سفله دون بدو رسد. جابرمغربی گوید: تتماج با گوشت خرگوش یا چیزی ترش، دلیل بر غم و اندوه است. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات