روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ترازوگر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ترازوگر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ترازوگر

به خواب دیدن، پادشاه عدل است و ترازوی راست، قاضی راست حکم بود یا وزیر عادل. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ترازوی قیامت در خواب دیدن بر شش وجه است. اول: قاضی . دوم: پادشاه. سوم: فقیه. چهارم: میانجی. پنجم: حکم راست. ششم: حکم ناراست. ... 
اگر بیند کردار نیک وی در ترازوی قیامت، بیش از کردار بدِ وی است، دلیل که بهشت یابد و از عقوبت رسته گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مستوجب عقوبت دوزخ است. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات