روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عطاری کردن


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در خواب عطاری می کرد، دلیل که مردم شکوه آن گویند، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد، دلیل است که مردم در سخاوت نام او برند


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مغازه عطاری

تبلیغات