روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عطاری کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب عطاری کردن


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در خواب عطاری می کرد، دلیل که مردم شکوه آن گویند، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد، دلیل است که مردم در سخاوت نام او برند

تعبیر خواب عطاری کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات