روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ترسایی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مسلمانی بیند ترسا شد، دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد. جابرمغربی گوید: اگر کسی این خواب را بیند که دشمنی دارد، دلیل است بر وی نصرت یابد، زیرا که ترسا نصرانی است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائی بیند که مسلمان شد، دلیل که مسلمان شود و بمیرد... 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید با ترسایان صحبت داشت، دلیل که دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دین اسلام ضعیف است. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات