روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب ترسیدن

محمدبن سیرین گوید: ترسیدن در خواب ، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ترسیدن درخواب ، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند مضرت رسد. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات