روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تره فروشی - تعبیر خواب

تعبیر خواب تره فروشی

اگر کسی به خواب بیند تره فروشی کرد، تاویلش نیکو است، زیرا که به دست او کاری رود که همه خلق را بدان احتیاج بود و تره خوردن به خواب ، بیماری و مفلسی و غم و اندوه است. 

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب تره فروشی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات