روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تربد

محمدبن سیرین گوید: تربد درخواب دیدن، دلیل بر غم و اندیشه کند. اگر بیند خورد، دلیل بر زیان مال کند، به قدر آن که خورده بود. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات