روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تربد - تعبیر خواب

تعبیر خواب تربد

محمدبن سیرین گوید: تربد درخواب دیدن، دلیل بر غم و اندیشه کند. اگر بیند خورد، دلیل بر زیان مال کند، به قدر آن که خورده بود. 

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب تربد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات