روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تندیس ها

محمد بن سیرین گوید: تندیس ها که سایه آن بر زمین افتد، چون به خواب بیند غم و اندوه است، خاصه که به گونه سیاه بیند و آن چه در دیوار نگاشته بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تندیس ها درخواب بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: نقصان قدر و جاه. سوم: بی امانتی در کارها. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات