روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تندر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تندر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> تندرstrong>span><br /><br />ه غت پارسی عد ست یدن و ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ترس ست ز عامل ز عوام. حمدبن سیرین وید: گر غریدنِ تندر ا اران اشد، لیل ه ردمان ا ترس یم متر ست عمت یر راوان. گر یند اران سخت تندر سخت ارید، لیل ند ر ترس یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ز عای پدر و مادر. براهیم رمانی وید: غریدنِ عدِ ندک اریدنِ اران ندک، لیل ر ترسِ اری ست ز عای زاهدان صالحان. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن تندر ر پنج جه ست. ول: عذاب. وم: کمت. سوم: زحمت. هارم: صولت. پنجم: شم پادشاه. گر ید واز تندر ... <br />ه قت اریدن ی نید، لیل ه ر ن یار یر رکت در ید. گر ین اران عد، رق ست، لیل ه ردم ن یار ا ز پادشاه، ترس یم ود. گر یند اران اله می ارید، لیل ه ر ن یار تنه عذاب لاکت پدید ید. گر یند تندر سخت غرید، لیل ه انگ یبت پادشاه ر ن یار سترده ود. گر یند م تندر ست م رف وا تاریک ست، لیل ه پادشاه ستمگر پدید یدp> http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات