روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تندر

به لغت پارسی رعد است و دیدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام. محمدبن سیرین گوید: اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان. اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر. ابراهیم کرمانی گوید: غریدنِ رعدِ اندک و باریدنِ باران اندک، دلیل بر ترسِ کاری است از دعای زاهدان و صالحان. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تندر بر پنج وجه است. اول: عذاب. دوم: حکمت. سوم: زحمت. چهارم: صولت. پنجم: خشم پادشاه. اگر دید آواز تندر ... 
به وقت باریدن می شنید، دلیل که در آن دیار خیر و برکت بدر آید. اگر بین باران و رعد، برق است، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه، ترس و بیم بود. اگر بیند باران ژاله همی بارید، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید. اگر بیند تندر سخت بغرید، دلیل که بانگ و هیبت پادشاه در آن دیار گسترده شود. اگر بیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است، دلیل که پادشاه ستمگر پدید آید. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات