روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طنبور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طنبور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نبورstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند ر نه نبور ی زد، لیل ه بر صیبت نود. گر یند نبور شکست، لیل ه توبه ند. گر یماری یند نبور ی زد، لیل ه خر عمر و ود. براهیم رمانی وید: گر نبور ه سی اد، لیل ه غم ز ن س ه ی سد.p> <p>حمدبن سیرین وید: یدن اووس ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر پادشاه عجم ست. گر یند ه اووسی ر اشت، لیل ه ز پادشاه عجم ال اصل ند. گر اووسی اده یند، لیل ه زن گیرد ز و رزند ورد ال اصل ند. ضرت انیال وید: یدن اووس ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر زن فسده اشد. گر یند ه اووس ا ی سخن فت، لیل ه لایتی ابد. گر یند اووس ز انه و پرید، لیل ه زن ا لاق هد. ابرمغربی وید: گر یند اووسی ا کشت، لیل ه ختری ا وشیزگی برد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن اووس ر و جه ود. ول: پادشاه عجم. وم: زرگی الدار.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات