روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طعن

اگر بیند در خواب که نیزه بر تن کسی زد و در تن او شد، دلیل بر سخنی زشت بود. اگر بیند کسی طعنه بر وی بزند، چنانکه درد کرد، دلیل که از سخن او غمناک شود، اگر دردش نکرد، دلیل که غم نباشد.

محمدبن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند. حضرت دانیال گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد. جابرمغربی گوید: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار.

تبلیغات