روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طلع

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که طلع داشت، دلیل که او فرزندی آید. اگر بیند که آن طلع خورد، دلیل مال و نعمت است. اگر بیند طلع بسیار داشت و می خورد و به کسی نمی داد، دلیل که پادشاه مال او را به غضب بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طلع بر سه وجه است. اول: فرزند. دوم: نعمت. سوم: مال.

محمدبن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند. حضرت دانیال گوید: دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد. جابرمغربی گوید: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار.

تبلیغات