روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تکبیر کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تکبیر کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تکبیر کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و درِ خیرات بر وی گشاده شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است. اول: ایمنی از دشمن. دوم: رستگاری از بلا و فتنه. سوم: خیر و برکت. چهارم: گشایش کارهای بسته.

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات