روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب تبیره

به فارس طبل است. دیدن آن درخواب خبر مکروه و سخن دروغ است و کاری پیدا و روشن و این جمله، دلیل بر زننده آن کند. محمدبن سیرین گوید: اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند، دلیل است بر غم و اندوه. اگر دید او تبیره مفرد همی زد، دلیل که سخن باطل گوید، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود و بعضی از معبران گویند: تبیره درخواب آواز خوش و باطل است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید تبیره می زد، دلیل که کارهای باطل کند با شعت، که در او هیچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده که دهد جمله دروغ باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ... 
دیدن تبیره در خواب ، کاری است که به نادانی کرده شود و عاقبت آن کار ظاهر، باطل است و تبیره زدن در خواب ، مردی است که دروغ شیرین و آراسته گوید به ظاهر و در باطن مردمان را غیبت کند و سخنان زشت گوید. 

http://www.akairan.com/
تبلیغات