روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تبیره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تبیره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تبیره

به فارس طبل است. دیدن آن درخواب خبر مکروه و سخن دروغ است و کاری پیدا و روشن و این جمله، دلیل بر زننده آن کند. محمدبن سیرین گوید: اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند، دلیل است بر غم و اندوه. اگر دید او تبیره مفرد همی زد، دلیل که سخن باطل گوید، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود و بعضی از معبران گویند: تبیره درخواب آواز خوش و باطل است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید تبیره می زد، دلیل که کارهای باطل کند با شعت، که در او هیچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده که دهد جمله دروغ باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ... 
دیدن تبیره در خواب ، کاری است که به نادانی کرده شود و عاقبت آن کار ظاهر، باطل است و تبیره زدن در خواب ، مردی است که دروغ شیرین و آراسته گوید به ظاهر و در باطن مردمان را غیبت کند و سخنان زشت گوید. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات