روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طبیب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طبیب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیبstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند بیب یماری ا علاج رد، لیل ه کی ا ز اه سق ه اه صلاح ورد. گر یماریِ ن س زیاده ود، تاویلش ه لاف ین ود. براهیم رمانی وید: گر یند بیب یماری ا ارو اد افع ود، لیل ه علم وید ردم ه علم و ار نند. گر ارو افع بود، تاویل ه لاف ین ست بیبی ردن ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aردم صلح ا، لیل ر اه خرت ند ردم فسد ا، لیل ر صلاح تن سب عیشت ود.p> <p>حمدبن سیرین وید: یدن اووس ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر پادشاه عجم ست. گر یند ه اووسی ر اشت، لیل ه ز پادشاه عجم ال اصل ند. گر اووسی اده یند، لیل ه زن گیرد ز و رزند ورد ال اصل ند. ضرت انیال وید: یدن اووس ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر زن فسده اشد. گر یند ه اووس ا ی سخن فت، لیل ه لایتی ابد. گر یند اووس ز انه و پرید، لیل ه زن ا لاق هد. ابرمغربی وید: گر یند اووسی ا کشت، لیل ه ختری ا وشیزگی برد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن اووس ر و جه ود. ول: پادشاه عجم. وم: زرگی الدار.p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات