روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سیسنبر

اگر در خواب سیسنبر بیند، دلیل که نامش به خیر و نیکی منتشر گردد. اگر بیند در زمین او سیسنبر بود، همین دلیل کند. اگر برخلاف این بیند، دلیل بر رنج کند.

تبلیغات