روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سیسنبر - تعبیر خواب

تعبیر خواب سیسنبر

اگر در خواب سیسنبر بیند، دلیل که نامش به خیر و نیکی منتشر گردد. اگر بیند در زمین او سیسنبر بود، همین دلیل کند. اگر برخلاف این بیند، دلیل بر رنج کند.

تعبیر خواب سیسنبر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات