روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سیری

حضرت دانیال گوید: سیری از آب بهتر از تشنگی بود و سیری از نان بهتر از گرسنگی بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی خود را سیر بیند، دلیل کند بی نیاز گردد. اگر خویشتن را گرسنه و ضعیف بیند، دلیل است گناه و معصیت کند. بهتر آن است کسی خود را به حال اعتدال بیند، چنانکه نه سیر بود و نه گرسنه.

تبلیغات