روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صینی آلات

 ابراهیم کرمانی گوید: دیدن صینی آلات به خواب ، دلیل بر زنی خادمه است. محمدبن سیرین گوید: دیدن صینی آلات، دلیل است بر زنی حوائج دار، اگر بیند که آلت صینی داشت، دلیل است بر کنیزک حوائج دار. اگر دید که الات صینی خرید، دلیل است که کنیزک بخرد. اگر بیند که آلت صینی بشکست، دلیل است که کنیزک یا خادم بمیرد یا بگریزد. بعضی گویند: زنش بمیرد ضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صینی آلات بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: کنیزک. سوم: منفعت از زنان.

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند. جابرمغربی گوید: خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

تبلیغات