روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سیماب - تعبیر خواب

تعبیر خواب سیماب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در معدن سیماب شد و سیماب برگرفت، دلیل که زنش به کاری بد افتد. اگر بیند سیماب خورد، دلیل رنج و زیان باشد، اگر بیند در چشمه سیماب غرق شد، دلیل که زنان بر وی جادوئی کنند.

تعبیر خواب سیماب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات