روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عصیده


نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد ودیدن وی به خواب ،دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند. اگر بیند که کسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت، دلیل است که سخنی خوش شنود.

تبلیغات