روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سواری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سواری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سواریstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سواری ی رد، لیل ه ز پادشاه ال عمت ابد. گر یند ا سواران می شت، ن سواران رمانبر طیع ی ودند، لیل ه ر روهی رمانروائی ابد. گر یند سواران ر حلی سواری ی ردند، لیل ه ر ن قام ارانی سخت ید. گر یند سوارانِ جهول ز تاع نیا یزی دو ادند، لیل ه ی ا ز سی غریب نفعت سد. گر ن سواران عروف اشد، نفعت ز شنا وست ود. گر سواران ا ر امه ا یند ر سبان اغر، تاویلش ه لاف ین ست.p> <pگر یند ه ستونی اشت وی، لیل ند ه ز ردی الدار ی ا در عمت ال اصل ردد. گر یند ه ستون و شکست ا سوخت، لیل ند ه ن رد ز نیا رود. براهیم رمانی وید: ین ستون ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه سلام ود. گر یند ه ستونی اشت است وی، لیل ه ر اه ین ابت ود. ابرمغربی وید: ستون ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aداوند انه ود. گر یند ه ستون انه شکست ا یفتاد، لیل ست ه داوند انه لاک ردد. گر ستون انه ا وی یند، لیل ست ه ر وت قبال داوند انه یفزاید. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ستون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر پنج جه ست. ول: داوند ولت. وم: تحکیم راسلام. سوم: رد حتشم. هارم: وت رکارها. پنجم: لایت ردمان نجای ه یند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات