روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره ص - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره ص

اگر در خواب دید که سوره ص می خواند، دلیل که مالش زیاد شود و بزرگ گردد.

تبلیغات