روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره زخرف - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره زخرف

اگر دید سوره زخرف می خواند، دلیل است نماز و طاعت کند و راست قول و خوب احوال بود.

اخبار اکاایران

تبلیغات