روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره یونس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره یونس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره یونس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره یونس می خواند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد شود. ابراهیم کرمانی گوید: مکر کافران و کید حاسدان از وی دور شود و بر دشمن غالب شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: لفظ و عبارتش نیکو شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات