روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره یونس - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره یونس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره یونس می خواند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد شود. ابراهیم کرمانی گوید: مکر کافران و کید حاسدان از وی دور شود و بر دشمن غالب شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: لفظ و عبارتش نیکو شود.

تعبیر خواب سوره یونس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات