روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره یس - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره یس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره یس می خواند، دلیل که عاقبت به خیر بود. ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز بود و از خدا رحمت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: محبت رسول خدا (ص) دردلش مستقیم گردد.

تعبیر خواب سوره یس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات