روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره یس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره یس می خواند، دلیل که عاقبت به خیر بود. ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز بود و از خدا رحمت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: محبت رسول خدا (ص) دردلش مستقیم گردد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواندن سوره یاسین با چاقو , درباره سوره یاسین , قرائت سوره یاسین , تلاوت سوره یاسین , سوره مبارک یاسین , تلاوت سوره ياسين , سوره یاسین خرید , سوره یاسین معنی , یاسین نام معنی , آب چهل یاسین , سوره یس صوتی , چرا یس خواب , سوره ياسين , سوره یاسن

تبلیغات