روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره طه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره طه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره طه می خواند، دلیل که با دشمنان خصومت کند و ایشان را قهر کند و نامش به خیرات منتشر گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عالم و دانا گردد و یگانه و نامدار شود.

تعبیر خواب سوره طه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات