روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوره طه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره طه می خواند، دلیل که با دشمنان خصومت کند و ایشان را قهر کند و نامش به خیرات منتشر گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عالم و دانا گردد و یگانه و نامدار شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره طاها , سورة طه

تبلیغات