روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره تبت - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره تبت

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره تبت می خواند، دلیل که مکار و فریبنده بود و از عقوبت حق تعالی در خطر بود. ابراهیم کرمانی گوید: او را زیانی رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: گروهی به بدی او کوشند، اما دست نیابند.

تعبیر خواب سوره تبت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات