روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره شوری - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره شوری

اگر بیند سوره شوری می خواند، دلیل که نماز بسیار کند و پیوسته روزه دارد و نیکوکار و پرهیزکار بود.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات