تعبیر خواب سوره نوح - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره نوح ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره نوح

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نوح می خواند، دلیل که عاقبتش محمود است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از ترس و بیم ایمن گردد.

تبلیغات