روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره نوح - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره نوح

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نوح می خواند، دلیل که عاقبتش محمود است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از ترس و بیم ایمن گردد.

تعبیر خواب سوره نوح گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات