روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الناس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ناس می خواند، دلیل که او را خدای تعالی از خشمِ بدان نگاهدارد. اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می گفت، یا دعا می خواند، یا صلوات بر رسول خدا (ص) می فرستاد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت او را حاصل شود. اگر بیند « لا حَوْلَ وَ لا قُوّة اِلاّ بِاللهِ الْعَلیِّ الْعَظیمِ» می گفت. دلیل که مال و خواسته یابد. اگر بیند آیه «شَهِدَ اللهُ اَنّهُ … ».(آل عمران 17و18) می خواند، به قضای خدای تعالی راضی باشد و خالص از این جهان برود. ابراهیم کرمانی گوید: امانتی که دارد بگذارد و مردمان او را عزیز دارند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حاجتهای او روا شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب سوره ناس

تبلیغات