روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الناس - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الناس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ناس می خواند، دلیل که او را خدای تعالی از خشمِ بدان نگاهدارد. اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می گفت، یا دعا می خواند، یا صلوات بر رسول خدا (ص) می فرستاد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت او را حاصل شود. اگر بیند « لا حَوْلَ وَ لا قُوّة اِلاّ بِاللهِ الْعَلیِّ الْعَظیمِ» می گفت. دلیل که مال و خواسته یابد. اگر بیند آیه «شَهِدَ اللهُ اَنّهُ … ».(آل عمران 17و18) می خواند، به قضای خدای تعالی راضی باشد و خالص از این جهان برود. ابراهیم کرمانی گوید: امانتی که دارد بگذارد و مردمان او را عزیز دارند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حاجتهای او روا شود.

تعبیر خواب سوره الناس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات