روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره عنکبوت - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره عنکبوت

اگر بیند سوره عنکبوت می خواند، دلیل که در وقت مرگ ایمان آورد و در امان حق تعالی باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمن ظفر یابد.

اخبار اکاایران

تبلیغات