روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره عنکبوت - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره عنکبوت

اگر بیند سوره عنکبوت می خواند، دلیل که در وقت مرگ ایمان آورد و در امان حق تعالی باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب سوره عنکبوت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران


Notice: Undefined offset: 2 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/inc/button_news.php on line 20

Notice: Undefined offset: 1 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/mbed/inc/button_news.php on line 22
تبلیغات