روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره مریم - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره مریم

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره مریم می خواند، دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالی باشد از عذاب. ابراهیم کرمانی گوید: راه خیر برگزیند و سنت رسول خدا به جای آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: به بُهتانی او نسبت کنند و عاقبت کار راستی او ظاهر شود.

تعبیر خواب سوره مریم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات