روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره مریم

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره مریم می خواند، دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالی باشد از عذاب. ابراهیم کرمانی گوید: راه خیر برگزیند و سنت رسول خدا به جای آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: به بُهتانی او نسبت کنند و عاقبت کار راستی او ظاهر شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تلاوتذ سوره مریم , سوره ی مریم

تبلیغات