روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المنافقون - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره المنافقون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره منافقون می خواند، دلیل کند که پنهان منافقی کند. ابراهیم کرمانی گوید: در دل هوای منافقون دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از منافقی توبه کند.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران