روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره محمد - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره محمد

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره محمد (ص) می خواند، دلیل است بر دشمنان ظفر و پیروزی یابد. ابراهیم کرمانی گوید: خدای تعالی او را از آفات نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نیکو خصال و خوب سیرت بود.

تعبیر خواب سوره محمد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات