روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره محمد

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره محمد (ص) می خواند، دلیل است بر دشمنان ظفر و پیروزی یابد. ابراهیم کرمانی گوید: خدای تعالی او را از آفات نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نیکو خصال و خوب سیرت بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبير خواب حضرت محمد , خواب حضرت محمد دیدن

تبلیغات