روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الزمر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره زمر می خواند، دلیل که حق تعالی گناهش را عفو فرماید. ابراهیم کرمانی گوید: خاتمت کارش به سعادت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: کارش بلند و دینش قوی گردد.

تبلیغات