روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الزلزله

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره زلزله می خواند، دلیل که او را با کسی کاری افتد و با وی انصاف کند. ابراهیم کرمانی گوید: مظالم مردمان از گردن بیندازد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: قومی را از اهل شرک هلاک نماید.

تبلیغات