روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الواقعه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الواقعه

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره واقعه می خواند، دلیل است از گناهان توبه نماید. ابراهیم کرمانی گوید: توفیق طاعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: طالع سعد یابد از طاعت.

تعبیر خواب سوره الواقعه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات