روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الواقعه

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره واقعه می خواند، دلیل است از گناهان توبه نماید. ابراهیم کرمانی گوید: توفیق طاعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: طالع سعد یابد از طاعت.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

حفظ سوره نبه , سورة الواقعة

تبلیغات